VNITŘNÍ ŘÁD

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č. j.: ZŠF/853/2019
Vypracovala: Mgr. Jana Pazderová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 12. 11. 2019
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2020
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Vedoucí školní jídelny: Hana Bolcková
Pokladní: Miluše Pokorná
Telefon: 461 534 413
E-mail: skolnijidelna@zsfelberova.svitavy.cz

1. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zásady provozu školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích a dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou směny podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Je sestavován obvykle na týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně i na webových stránkách školy.

3. Školní jídelna zajišťuje dietní stravování – BEZLEPKOVOU DIETU. Podmínky a příprava diety se řídí Směrnicí pro dietní stravování, která je k dispozici v kanceláři školní jídelny.

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy

• Strávníci jsou povinni řídit se tímto vnitřním řádem, provozním řádem, pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pracovníka a kuchařek.

• Nárok na oběd mají strávníci pouze v případě, že jej mají uhrazený. Nesnědené jídlo musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

• Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno.

• Strávníci se při stravování chovají ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

• Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád.

• Jídlo a nápoje konzumují strávníci u stolu zásadně vsedě.

• Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování a jsou povinni jej šetřit.

• V případě závažného porušení vnitřního řádu školní jídelny může ředitelka školy rozhodnout podle § 31 Školského zákona o vyloučení žáka ze školního stravování.

1. Práva a povinnosti žáků

• Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

• Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

• Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování.

• Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

• Žáci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců školy.

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

• Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky školy.

• Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

• Zákonný zástupce žáka přihlášeného ke školnímu stravování je povinen včas uhradit náklady na školní stravování.

3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy

• Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou pracovníci školní jídelny povinni dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a pravidelně se účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech.

• Všichni pracovníci školní jídelny jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy.

• Zaměstnanci školy mají právo odebírat v rámci závodního stravování oběd ve školní jídelně.

• Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni vykonávat ve školní jídelně dohled nad žáky.

• Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování, žáci školy i cizí strávníci se vzájemně respektují a dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

• Dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

• Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování, žáci školy i cizí strávníci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

• Všichni pracovníci školní jídelny, pedagogičtí pracovníci, žáci školy i cizí strávníci dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny.

II. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

1. Přihlašování a odhlašování

• Přihlášky ke stravování si strávníci vyzvednou v kanceláři školní jídelny.

• Při přihlášení ke stravě a po zaplacení stravného obdrží žák v kanceláři školní jídelny čip za úhradu 100,- Kč, dospělý strávník za 105,- Kč. Jeho ztrátu je každý ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři školní jídelny.

• Odhlášky ze stravování na následující den se přijímají nejpozději do 13:45 hodin osobně nebo telefonicky na čísle 461 534 413.

• První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole, další dny je nutno odhlásit. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován v plné částce bez ohledu na to, zda byl, či nebyl odebrán.

• V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna (pokud se v těchto dnech vaří), má každý žák oběd automaticky odhlášen. V ostatních dnech nepřítomnosti (nemoc, výlet apod.) si musí žáci obědy odhlašovat sami.

• Přílohou vnitřního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd, která je uložena u vedoucí školní jídelny.

• Dotazy a připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a ředitelce školy.

2. Úhrada stravného

• Výši úhrady stravného stanoví vedoucí školní jídelny, která je povinna řídit se výživovými   finančními normami, uvedenými ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníků jsou upraveny i výživové a finanční normy. Stravné (níže uvedené ceny) jsou součástí přílohy této směrnice.

• Platba v hotovosti na měsíc následující probíhá koncem měsíce, prodejní dny i s cenou za obědy jsou vždy včas oznámeny na vývěsce při vstupu do jídelny.

• Bezhotovostní platba se provádí formou inkasa, variabilní symbol je přidělen v kanceláři ŠJ.

• Vyúčtování přeplatků se provádí koncem června vrácením hotovosti (např. žáci, kteří končí ZŠ), nebo převodem přeplatků na nový školní rok.

3. Provoz školní jídelny

• Provozní doba: 6:00–14:30 hodin.
• Provoz školní kanceláře: 11:00–14:00 hodin.
• Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: 11:40–14:00 hodin.
• Výdejní doba pro cizí strávníky: 11:15–11:40,  12:25–12:35, 13:20–13:30 hodin. Mimo uvedenou výdejní dobu nemají tito strávníci přednost.
• Výdejní doba pro výdej do jídlonosičů: 11:15–11:40 hodin. Mimo uvedenou výdejní dobu nemají tito strávníci přednost.

• Oběd do jídlonosičů bude vydán pouze do čistě vymytých a k tomu určených nádob.

• Vstup do jídelny je povolen pouze těm, kteří se zde stravují.

• Pokud jsou v doprovodu odběratelů malé děti, odpovídají odběratelé za jejich chování a bezpečnost. Vjezd kočárků s dětmi do prostoru jídelny není povolen.

• V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce vždy čaj nebo vodu (případně džus nebo jiný nápoj).

• Dobu výdeje je možné přizpůsobit podle potřeb strávníků, z důvodů školních výletů, různých akcí apod.

4. Vnitřní režim školní jídelny

• Žáci přicházejí do jídelny po skončení vyučování v doprovodu pedagogického pracovníka.

• Dohled ve školní jídelně zajišťují přítomní pedagogičtí pracovníci.

• Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají pokynů pedagogických a ostatních pracovníků školy.

• Při přenášení jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly přivodit nebezpečí pádu.

• Jídlo a nápoje konzumují žáci u stolu zásadně vsedě.

• Po ukončení oběda zasunou žáci nehlučně zpět židli, odnesou použité nádobí na určené místo a opustí školní jídelnu. Odcházejí do školní družiny nebo domů.

• Moučníky, ovoce apod. si neodnášejí do šatny nebo jiných prostor školy.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

• Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

• Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.

• Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu. Pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy.

• Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.

• Bezpečnost v jídelně zajišťuje pedagogický pracovník dle rozpisu dohledů.

• Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.

• Pedagogický dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohlížející pedagog podlahu ihned vytřít a vysušit. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje pomocná síla školní jídelny. Žáci se mohou v případě potřeby na pedagoga obrátit.

• Je zakázáno vnášení návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) do školní jídelny, jejich držení, distribuce a zneužívání.

• Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

• V souvislosti se školním stravováním mají žáci právo užívat zařízení školní jídelny.

• Žáci jsou povinni udržovat zařízení školní jídelny v pořádku a nepoškozené.

• Žáci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

• Zjištěné závady školního majetku žáci okamžitě oznámí pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

• Způsobí-li žák svévolně nebo z nedbalosti škodu na majetku školní jídelny, je jeho zákonný zástupce povinen ji v plné výši uhradit nebo zajistit opravu do původního stavu.

Závěrečná ustanovení

  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí školní jídelny.
  2. Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
  3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
  4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 12. 11. 2019.
  5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 13. 12. 2019, tato skutečnost je zaznamenána v třídních knihách.
  6. Zákonní zástupci žáků byli písemně informováni o vydání vnitřního řádu a je pro ně zpřístupněn v prostorách školní jídelny a na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

Příloha č. 1

Stravné (níže uvedené ceny) bylo stanoveno s platností od 1. 1. 2020.

Žáci

1. věková skupina (7–10 let): 26,- Kč
2. věková skupina (11–14 let): 28,- Kč
3. věková skupina (15 a více let): 30,- Kč

Cizí strávníci: 61,-Kč
Cizí strávníci (větší porce masa): 66,- Kč

OBĚDY BEZLEPKOVÁ DIETA

Žáci

1. věková skupina (7–10 let): 30,– Kč
2. věková skupina (11–14 let): 32,- Kč
3. věková skupina (15 a více let): 34,- Kč

4. věková skupina (mateřská škola): 28,- Kč

Cizí strávníci: 70,-Kč

SVAČINKY

Žáci základní školy: 17,- Kč