ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č. j.: ZŠF/487/2016
Vypracovala: Mgr. Jana Pazderová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.

Školní řád upravuje

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ
V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

A: Práva a povinnosti žáků

PRÁVA ŽÁKŮ

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na zakládání samosprávných orgánů žáků v rámci školy, na možnost volit a být do nich voleni,
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají; svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého vzájemného soužití, a jejich názorům musí být dána náležitá váha (žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, speciální pedagožce, školní psycholožce, zástupkyni ředitelky školy nebo ředitelce školy)
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na svobodu myšlení a náboženství,
 • na odpočinek, volný čas a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku,
 • na ochranu před všemi formami rizikového chování dětí, žáků a studentů, které jsou popsány ve směrnici k prevenci rizikového chování (směrnice je součástí organizačního řádu školy),
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy,
 • na zvláštní péči v odůvodněných případech (jakýkoli druh onemocnění či zdravotního postižení, mimořádné schopnosti a talent).

POVINNOSTI ŽÁKŮ

 • řádně a včas docházet do školy (nejpozději 5 minut před začátkem hodiny, musí být žák ve třídě) a řádně se vzdělávat,
 • chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou; účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná,
 • dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni, chodit do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni, při každém svém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu (jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy),
 • do školy vstupovat a odcházet z ní hlavním vchodem; o přestávkách a v době vyučování mají zakázáno opouštět budovu školy (výjimkou je odchod žáka, např. k lékaři či z jiných vážných důvodů, který byl předem nahlášen třídnímu učiteli nebo vyučujícímu),
 • před vyučováním a po něm se žáci nezdržují ve škole, pokud nejsou zařazeni do školní družiny nebo nejsou pod dohledem vyučujícího; dohled je zajištěn 20 min před vyučováním a během celé polední přestávky,
 • řádně a systematicky se připravovat na vyučování,
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynu učitelů,
 • respektovat zákaz nošení předmětů, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob, zakázáno je též nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek; porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu a budou z něj vyvozeny patřičné sankce,
 • zdržet se nošení cenných předmětů, včetně šperků a elektronických přístrojů do školy; nutné cennosti mít stále u sebe, příp. je odkládat pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk (případně je odevzdat na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy);

  V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

 • hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,
 • přezouvat se po vstupu do školy do zdravotně vhodné obuvi, která je čistá a v dobrém stavu (uzavřená sportovní obuv je nevhodná).

B: Práva a povinnosti zákonných zástupců

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • na svobodnou volbu školy pro své dítě,
 • na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole prostřednictvím třídních schůzek, nebo při individuálním pohovoru, jehož termín si s vyučujícím předem domluví tak, aby vyhovoval oběma stranám,
 • požádat o uvolnění žáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou,
 • na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • na možnost nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 • na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 • na možnost volit a být voleni do školské rady a jejím prostřednictvím se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 • požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.
 • omluvit písemně či telefonicky nepřítomnost dítěte ve škole nejpozději do tří dnů od jejího počátku, včetně uvedení důvodu a po návratu do školy písemně do elektronické žákovské knížky.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • zajistit, aby žák docházel do školy řádně, aby byl vhodně a čistě upraven a připraven na výuku,
 • omluvit písemně či telefonicky nepřítomnost dítěte ve škole nejpozději do tří dnů od jejího počátku, včetně uvedení důvodu; po návratu dítěte do školy doložit jeho nepřítomnost písemnou omluvenkou v žákovské knížce,
 • v případě odchodu žáka k lékaři v průběhu vyučování si osobně vyzvednout dítě (1. stupeň ZŠ), případně bude dítě uvolněno pouze na základě řádné písemné omluvenky (2. stupeň ZŠ); na telefonické omluvy nebude v těchto případech brán zřetel,
 • na základě vyzvání třídních učitelů či ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte,
 • informovat školu o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

C: Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy

 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami rizikového chování. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že žák je týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
 • Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 • Žák zdraví pracovníky školy pozdravem „Dobrý den“. Pracovníky školy oslovují paní ředitelko, paní učitelko, pane učiteli, paní vychovatelko, paní asistentko, paní kuchařko,  paní uklízečko apod. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2005 Sb. (§31 odst. 3).

II.  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

A: Režim činnosti ve škole

Rozpis vyučovacích hodin

Dopolední vyučování

 

Odpolední vyučování

Vyučovací hodina

Časové vymezení

 

Vyučovací hodina

Časové vymezení

1.

8:00 – 8:45

 

8.

14:15 – 15:00

2.

8:55 – 9:40

 

9.

15:05 – 15:50

3.

10:00 – 10:45

     

4.

10:55 – 11:40

     

5.

11:50 – 12:35

     

6.

12:45 – 13:30

     
 •  Školní budova se otevírá v 6:00 hodin ráno, kdy začíná provoz školní družiny, uzavírá se v 16:45 hod. Hlavní vchod je monitorován kamerovým systémem, jenž identifikuje osoby vstupující do budovy.
 • Žáci přicházejí do školy v době od 7:40 do 7:50 hod. Od 8:00 do 11:40 hodin se budova zamyká. Během této doby je třeba ke vstupu do školní budovy využít zvonek u hlavního vchodu.
 • V průběhu vyučovacích hodin není umožněn vstup do tříd žádné návštěvě (pokud nebyla návštěva předem domluvena a schválena). Návštěvy, které přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí u ředitelky školy, popřípadě u zástupce ředitelky.
 • Zákonní zástupci, kteří přicházejí projednat chování či prospěch žáka, mohou přijít po domluvě mimo výuku. Informace jim nebudou poskytovány během vyučovacích hodin.
 • Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se vyučující nedostaví do pěti minut po zvonění, oznámí služba jeho nepřítomnost v ředitelně nebo v kanceláři školy.
 • Při vstupu učitele nebo jiné osoby do učebny a při jejich odchodu je žáci pozdraví povstáním. Na začátku školního roku vytvoří třídní učitel zasedací pořádek, v němž každému žákovi přidělí místo, které pak žák bez souhlasu učitele nemění.
 • Žáci se aktivně zapojují do vyučování a nenarušují jeho průběh. Již před zvoněním jsou na svých místech, potřebné pomůcky mají přichystané na lavici. Pokud se žák nemohl na hodinu připravit nebo něco zapomněl, omlouvá se na začátku hodiny.
 • Při vyučovací hodině žáci neopouštějí bez povolení své místo ani učebnu, nekonzumují žádné jídlo, výjimkou je dodržování pitného režimu. Žvýkačka je ve škole zakázána jak při výuce, tak z bezpečnostních důvodů i o přestávce.
 • Během hodiny je možno mít pod dohledem vyučujícího otevřená velká okna. O přestávce musí být velká okna zavřená. Malá ventilační okna mohou být otevřena i během přestávky.
 • Platí přísný zákaz vyhazování jakýchkoli předmětů z oken.
 • Žákům je zakázáno používat při vyučování mobilní telefon, a to včetně všech jeho funkcí. Mobilní telefon musí být uložen vypnutý nebo v tichém režimu ve školním batohu. Ani během přestávek nezapínají žáci hlasitý režim, použití telefonu je povoleno v případě nutnosti jen k soukromým účelům. Žákům také není dovoleno pořizovat si ve škole na telefon audio a video nahrávky. Stejný zákaz platí i pro používání dalších multimediálních zařízení.
 • Nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům nebo do kanceláře školy. Pokud žák zjistí ztrátu, okamžitě ji hlásí třídnímu učiteli, dozoru nebo vyučujícímu.

 B: Režim při akcích mimo školu

 • Při školních akcích konaných mimo budovu školy zajišťuje vyučující bezpečnost a ochranu dětí 15 minut před dobou shromáždění. Akce začíná a končí v předem určeném čase a na předem určeném místě. Místo a čas shromáždění žáků a čas ukončení akce škola oznámí zákonným zástupcům žáků nejméně 2 dny předem, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou formou.
 • Při přecházení na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů tamějších pracovníků.
 • Součástí výuky je také pobyt v přírodě, plavecký a lyžařský výcvik. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí stanoví-li to zvláštní právní předpis. Do výuky mohou být zařazeny další aktivity, jako bruslení, sáňkování apod.
 • Chování žáků na mimoškolních akcích je posuzováno dle pravidel hodnocení žáka.
 • Při zapojení školy do soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola, pokud se nedohodne se zákonným zástupcem žáka jinak.

C: Docházka do školy

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti – písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
 • V odůvodněných případech si může škola prostřednictvím zástupců žáka vyžádat lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
 • Při předem známé absenci (např. rodinná rekreace) vyžaduje škola od rodičů předem písemnou omluvu této absence.

D: Školní družina

 • Školní družina má vlastní vnitřní řád, žáci jsou povinni se jím řídit.
 • Docházka zapsaných žáků je povinná, jejich nepřítomnost musí být omluvena rodiči.
 • Družina je v provozu od 6:00 hodin do 16:30 hodin.
 • Ze školní družiny odcházejí žáci na základě písemného svolení rodičů – viz zápisní lístek, každá změna odchodů musí být zaznamenána písemně.
 • Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou možné.

E: Školní jídelna

 • Školní jídelna má vlastní řád, žáci jsou povinni se jím řídit.
 • Obědy ve školní družině se vydávají denně od 11:15 do 14:00 hodin.
 • Čas od 11:15 do 11:40 hodin je vyhrazen pouze pro cizí strávníky.
 • Žáci dbají pokynů všech zaměstnanců školy, zvláště pak dohledu.
 • Účastníci stravování dodržují hygienické zásady a pravidla slušného chování, ve frontě nepředbíhají, u stolu nehlučí.
 • Po ukončení oběda zasunou strávníci židle, odevzdají použité nádobí na určené místo a okamžitě odcházejí.
 • Odběr jídlonosičů pro nemocné dítě je možný pouze první den. Potom musí být oběd odhlášen, nebo uhrazen v plné ceně.
 • Účastníci stravování nesmí úmyslně ničit vybavení školní jídelny. Pokud k tomu dojde, budou muset uhradit celkovou škodu v plné výši.
 • Za opakované nevhodné chování ve školní jídelně může být strávník ze školního stravování vyloučen

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • Všichni žáci se při pobytu ve škole i mimo školu chovají tak, aby neohrozili své zdraví a majetek ani zdraví a majetek jiných osob.
 • Na počátku hodiny zapíše učitel nepřítomné žáky do třídní knihy. Docházku kontroluje i v dalších hodinách, zejména při odpoledním vyučování.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru učitele.
 • Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a ostatních odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané provozním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 • Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Dohled nad žáky se řídí rozpisem, který je součástí rozvrhu hodin.
 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek.
 • Je zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních, ve třídě i v kabinetech nebo je ponechávat ve škole přes noc.
 • Odložené svršky žáků jsou uzamčeny ve skříňkách. Klíče od skříněk vlastní žáci.
 • Po poslední hodině dopoledního a odpoledního vyučování předává učitel žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten a žáky stravující se ve škole pak do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky, kteří odcházejí z budovy, vykonává další pedagog nebo jiný pověřený pracovník školy.
 • Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů jeho zákonného zástupce a vedení školy. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Škola odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.
 • Všichni žáci školy jsou povinni zabránit projevům šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy.
 • Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či k rasové nesnášenlivosti.
 • Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), oznámí tuto skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a má právo na jejich okamžitou pomoc a ochranu.
 • Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy.
 • Je zakázáno vnášet do školy předměty, které rozptylují pozornost žáků, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.
 • Škola má vypracovanou směrnici k prevenci rizikového chování, dále komplexní dlouhodobý preventivní program a každoročně obnovený minimální preventivní program. Školní metodička prevence sleduje jeho plnění a zpracovává hodnotící zprávu. Program je aktualizován tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti prevence rizikového chování.

IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

 • U každého úmyslného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Stejným způsobem je nazíráno na škodu z nedbalosti.
 • Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je její vznik hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 • Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí (s výjimkou učebnice anglického jazyka), žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.
 • Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou či poškozením a vrátit jej na konci roku v řádném stavu. Hodnotu zničených a ztracených učebnic je žák povinen uhradit.

V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ke kontrole dodržování ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni tito zaměstnanci: zástupkyně ředitelky školy.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 31. 8. 2014. Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.
 5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v chodbě přízemí školy, ve sborovně školy a na webových stránkách školy.
 6. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 31. 8. 2016.
 7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni prostřednictvím třídních učitelů. Tato skutečnost je zaznamenána v třídních knihách.
 8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání školního řádu oznámením v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

Dnem přijetí tohoto školního řádu se ruší platnost předchozího školního řádu.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

 

Dodatek č. 1

K 1. 9. 2017 proběhla změna v níže uvedeném bodě.

 II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 A: Režim činnosti ve škole

 Rozpis vyučovacích hodin

 

Dopolední vyučování

 

Odpolední vyučování

Vyučovací hodina

Časové vymezení

 

Vyučovací hodina

Časové vymezení

1.

8:00 – 8:45

 

7.

13:30 – 14:15

2.

8:55 – 9:40

 

8.

14:15 – 15:00

3.

10:00 – 10:45

 

9.

15:05 – 15:50

4.

10:55 – 11:40

 

 

 

5.

11:50 – 12:35

 

 

 

6.

12:45 – 13:30

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jeden výtisk provozního řádu provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2017. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.
 2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
 3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.
 4. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupkyně ředitelky školy.
 5. Dodatek směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

 

Dodatek č. 2

K 1. 3. 2019 proběhla změna v níže uvedeném bodě.

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 •  Z důvodu bezpečnosti žáci nesmí používat výtah. V případě nutných potřeb žáka a po projednání s třídním učitelem ho vždy bude doprovázet zaměstnanec školy, který je proškolen dle ČSN 274002 ve způsobilosti k výkonu funkce řidiče výtahu.

 Závěrečná ustanovení

 1. Ke kontrole dodržování ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni tito zaměstnanci: zástupkyně ředitelky školy.
 2. O kontrolách provádějí písemné záznamy.
 3. Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.
 4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale přízemí školy, ve sborovně školy a na webových stránkách školy.
 5. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 26. 2. 2019.
 6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 28. 2. 2019, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 7. Zákonní zástupci žáků byli o vydání dodatku školního řádu školy informováni prostřednictvím zprávy ve školním informačním systému Edookit, řád je pro ně zpřístupněn v chodbě v přízemí školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

 

Dodatek č. 3

K 1. 9. 2020 proběhla změna v níže uvedeném bodě.

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

POVINNOSTI ŽÁKŮ

 • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem, pokud bude škola nucena k tomuto způsobu vzdělávání přistoupit.

Závěrečná ustanovení

8. Ke kontrole dodržování ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni tito zaměstnanci: zástupce ředitelky školy.

9. O kontrolách provádějí písemné záznamy.

10. Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

11. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale přízemí školy, ve sborovně školy a na webových stránkách školy.

12. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 28. 8. 2020.

13. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 1. 9. 2020, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

14. Zákonní zástupci žáků byli o vydání dodatku školního řádu školy informováni prostřednictvím zprávy ve školním informačním systému Edookit, řád je pro ně zpřístupněn v chodbě v přízemí školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy