Zápis do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. ročníku školního roku 2024 – 2025 Základní školy Svitavy, Felberova 2 se bude konat v úterý 23. dubna 2024 od 14:00 do 17:30 ve druhém patře budovy školy.

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

 • Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

a) děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 povolen odklad školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává – 3 body,

b) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává – 2 body,

c) ostatní děti, které nesplňují podmínku a), b) – 1 bod.

 

Stanovení pořadí:

Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu Základní školy Svitavy, Felberova 2 přijímáme přednostně. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, budou v souladu s dokumentem „Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce ze dne 13. 1. 2016, Sp. zn. 82/2015/DIS/BN“ přednostně přijaty děti po odkladu povinné školní docházky.

Dále budou děti přijímány podle výše uvedeného bodového hodnocení. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování, které se bude týkat všech dětí, jež dané kritérium splňují, a které provede ředitelka školy za přítomnosti členů školské rady.

O jeho průběhu bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy. Během losování budou děti vedeny pod registračními čísly, která jim byla přidělena při zápisu do Základní školy Svitavy, Felberova 2.

  

Kterých dětí se zápis týká?

1) VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024:

Dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

2) VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2024:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato za podmínky, že zákonný zástupce dítěte doloží v den zápisu příslušná vyjádření PPP, SPC, lékaře:

 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení, tj. PPP nebo SPC.
 • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží vyjádření PPP nebo SPC + odborného lékaře.

 

Můžete přijít k zápisu také v jiném termínu? 

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisový den, požádejte e-mailem nebo telefonicky vedení školy o náhradní termín.

 

Jak bude zápis probíhat? 

 • Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na dvě části, formální a neformální (motivační) část.
 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci v určeném dni v době od 14:00 do 17:30 hodin.
 • S sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, u cizinců cestovní pas rodiče i dítěte a povolení k pobytu.
 • Zápis je rozdělen na formální část a motivační část.
 • Při formální části zápisu se vyplní potřebné tiskopisy.
 • Motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně zábavnou formou.
 • Zápisu je přítomno vedení školy, školní speciální pedagožka a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci.

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Zákonný zástupce dítěte:

 • Na místě vyplní a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – zápis do 1. ročníku, vyplní Zápisní list dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky – týká se pouze dětí s odkladem na jiné ZŠ.
 • Předloží doporučení PPP, SPC či lékaře – u odkladu či u předčasného nástupu do školy.
 • Obdrží Desatero rodičům.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

 • Pokud je zapisované dítě přítomno zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu.
 • Motivační část se nese hravou formou při plnění tematických aktivit – cílem je motivování dítěte pro školní docházku.

 

Jaké údaje jsou požadovány v přihlášce k zápisu? 

Kromě základních údajů (jméno, datum narození, bydliště) uvede zákonný zástupce v žádosti také mateřskou školu, do které dítě chodí, a kontakty (mobilní telefon, soukromou elektronickou adresu, popřípadě datovou schránku) na oba zákonné zástupce.

Kolik prvních tříd se bude otevírat a kolik žáků v prvních třídách bude? 

Budou otevřeny pravděpodobně dvě první třídy s počtem max. do 30 žáků. Je možné snižování počtu žáků dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

 

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato? 

Kladné rozhodnutí pod registračním číslem, které vám bude přiděleno v den zápisu, bude oznámeno na webových stránkách školy www.zsfelberova.svitavy.cz a na úřední desce u hlavního vchodu do školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů. Písemné vyhotovení Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy.

Zákonným zástupcům nepřijatých žáků doručí škola Rozhodnutí o nepřijetí dopisem s doručenkou, nebo ho předá proti podpisu do vlastních rukou. Zákonní zástupci mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

 

Kdy požádat o odklad? 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května roku 2024, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

 1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,

2) doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Dostanou rodiče přijatých žáků podrobnější informace před nástupem do první třídy? 

Ano, na červnové schůzce, která se uskuteční pravděpodobně 11. 6. 2024 od 16:30, dostanou rodiče přijatých žáků veškeré podstatné informace související se zahájením základního vzdělávání.

 

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? 

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 • Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce kličku.
 • Umím uklidit knížky, sešity, pastelky a hračky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
 • Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do školní tašky si sám uložím věci.

 

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

 

×