Kritéria pro přijetí

Vážení rodiče,

na základě zkušeností z minulých let a na základě svých pravomocí vyhlašuji toto kritérium pro přijetí žáka do školní družiny.

Do školní družiny mohou být přijati žáci 1. stupně na základě přihlášky, řádně a pravdivě vyplněné jejich zákonnými zástupci. Přihláška je k dispozici u vychovatelky.
Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny bude ředitelka školy brát v úvahu jediné kritérium, tj. věk dítěte.
Žáci budou přijímáni do vyčerpání kapacity. V případě mimořádných okolností bude žádost posuzována individuálně podle závažnosti.
Do školní družiny nebude přijat žák, jehož poplatky za ŠD nebyly v minulých letech řádně a včas placeny.
Do školní družiny nebude přijat žák, který zásadním způsobem v minulých letech porušoval vnitřní řád ŠD.

Pokud se v průběhu roku ve školní družině uvolní kapacita, mohou být uchazeči přijati dodatečně. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě kritéria pro přijetí a řádně vyplněné písemné přihlášky.

Kritérium pro přijetí dětí do školní družiny je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 v platném znění. Na docházku do ŠD není zákonný nárok.

×