Dokumenty školy

ŠVP

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, který musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. j. MSMT-2647/2013-210, který vydává MŠMT prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Školní vzdělávací program pro vzdělávání stanovuje zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů a průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále stanovuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání ve škole uskutečňuje. Školní vzdělávací program vydává ředitelka školy a je přístupný veřejnosti v prvním patře učebnového pavilonu v prostorách chodby před kancelářemi vedení školy a výňatek z jeho úvodní části je k nahlédnutí na na webových stránkách. Do školního vzdělávacího programu mohou návštěvníci školy nahlížet a pořizovat z něj opisy a výpisy, nebo mohou za poplatek obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydává ho ředitelka školy a je zveřejněn ve vestibulu školy a na webových stránkách. Jeho součástí je vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školní jídelny a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád upravuje:

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
  • provoz a vnitřní režim školy,
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  • podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
×