Školská rada

Usnesením Rady města Svitavy ze dne 3. října 2005 byla s účinností od 1. listopadu 2005 na dobu neurčitou zřízena školská rada při ZŠ Svitavy, Felberova 2.

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rada je v současné době šestičlenná a v tomto složení byla zvolena na období tří let, od 12. 7. 2021. 

Co je školská rada?

Co je školská rada?

Je to orgán školy, který umožňuje rodičům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli, občanům města a dalším osobám podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada.

Jak vzniká školská rada?

Jak vzniká školská rada?

Školská rada vzniká na základě žádosti rodičů nebo pracovníků školy podané zřizovateli školy přímo, nebo prostřednictvím ředitele školy. Pro zřízení školské rady je třeba hlasů deseti až dvaceti procent rodičů podle velikosti školy, nebo žádosti alespoň poloviny pracovníků školy. Školskou radu může zřizovatel školy svým rozhodnutím zřídit i bez žádosti rodičů nebo pracovníků školy.

Kdo může být členem školské rady a jak se členové školské rady volí?

Kdo může být členem školské rady a jak se členové školské rady volí?

Školská rada má 6 členů. Rodiče nezletilých žáků a pracovníci školy volí do školské rady své zástupce. Jedna třetina členů je tedy tvořena rodiči nezletilých žáků, třetinu volí učitelé ze svého středu a třetinu jmenuje zřizovatel školy.

Jak často zasedá školská rada?

Jak často zasedá školská rada?

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Jaké jsou pravomoci školské rady?

Jaké jsou pravomoci školské rady?

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Složení školské rady

Jméno Funkce Telefon E-mail
Jméno
Mgr. Kateřina Kembitzká
Funkce
Za pedagogické pracovníky
E-mail
katerina.kembitzka@zsfelberova.svitavy.cz
Jméno
Mgr. Alena Ancinová
Funkce
Za pedagogické pracovníky, zapisovatel
E-mail
alena.ancinova@zsfelberova.svitavy.cz
Jméno
Karina Zaoralová
Funkce
Za rodiče
E-mail
zaoralova.karina@seznam.cz
Jméno
Kateřina Pikovská
Funkce
Za rodiče, předseda ŠR, ověřovatel
E-mail
kata.piky@seznam.cz
Jméno
Ivana Samuelová
Funkce
Za zřizovatele
E-mail
ivana.samuelova@svitavy.cz
Jméno
Mgr. Ludmila Valenová
Funkce
Za zřizovatele, místopředseda
E-mail
ludmila.valenova@svitavy.cz
×