Školní poradenské pracoviště

Od 1. září 2016 zahajuje na Základní škole Svitavy, Felberova 2, svoji činnost Školní poradenské pracoviště, které bude poskytovat bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Hlavní cíle

  • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • Zlepšení sociálního klimatu školy
  • Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
  • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
  • Poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Mgr. Hana Preclíková

Mgr. Jana Pazderová

Mgr. Kateřina Kembitzká

Mgr. Věra Tláskalová

Hana Šiková, DiS.

×