Školní sportovní klub

AŠSK

AŠSK ČR je multi-sportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost Asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase. Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku.

Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných tělovýchovných organizací, přidruženým členem ČOV a České olympijské akademie. AŠSK ČR je oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (IS F), která sdružuje více než 80 zemí světa.

Poslání AŠSK

  • formovat vztah dětí k tělesné výchově a sportu již od I. stupně ZŠ, tedy ve vývojovém období, které je biologicky i sociálně nejdůležitější pro tvorbu kladného vztahu k pohybovým aktivitám v dospělosti.
  • zaměřit pozornost i na děti pohybově méně nadané a ty, které nejsou mimo školu organizované v jiných tělovýchovných organizacích.
  • zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví dětí a mládeže, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním.

Sportovní a pohybové aktivity

  • Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních sportovních kroužků dle zájmu žáků. Program kroužků bývá součástí vzdělávacího programu školy. V současné době se ve školních sportovních klubech provozuje 25 965 kroužků v 59 druzích pohybových aktivit.
  • Centra sportu AŠSK ČR (120 center v ČR od roku 1995) vznikají na základě výběrového řízení, na těch školních zařízeních, která mají vhodné materiálně technické a personální zabezpečení k provozování sportovních aktivit. Činnost centra sportu musí zahrnovat také účast žáků z územně blízkých škol. Po tříleté finanční podpoře z centra AŠSK ČR musí být schopno zajistit si samofinancování ve spolupráci se zřizovatelem a orgány státní správy a případně dalšími partnery.

Vzdělávací aktivity

AŠSK ČR je držitelem akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k organizaci kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Organizujeme odborné semináře TĚLOPRAHA , Škola hrou a kurzy školního lyžování, snowboardingu, cykloturistiky, fotbalu, orientačního běhu, florbalu a frisbee. Ke zvyšování kvality činnosti Asociace slouží semináře a školení dobrovolných pracovníků okresních i krajských rad a metodického sboru.

×