Přijímací řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Přihláška ke vzdělání

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše:

 • dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou,
do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky.

V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu.

Žádná změna v legislativě

 

Přijímací zkoušky

 • V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
 • Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání).
 • Přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
 • Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát.
 • V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 • Ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky.
 • Možnost vzdělávat se zároveň v oboru vzdělání kategorie L/0 a kategorie H,tj.za 4 roky studia získat výuční list i maturitní zkoušku.
 • Pro příští školní rok bude do kombinace oborů L/0 +H přijímat žáky 7 středních škol v Pardubickém kraji.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

Jednotné přijímací zkoušky

Studium čtyřleté
1. řádný termín 13. 4. 2023
2. řádný termín 14. 4. 2023
Náhradní termín 10. a 11. 5. 2023

Studium šestileté a osmileté
1. řádný termín 17. 4. 2023
2. řádný termín 18. 4. 2023
Náhradní termín 10. a 11. 5. 2023

Přihlašování ke vzdělávání:

 • Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření).
 • Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu.
 • Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání).
 • Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické).
 • Rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání v oboru vzdělání, do kterého se konají jednotné přijímací zkoušky.
 • Kolonku Jednotná zkouška – ano – ne vyplňuje na přihlášce do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky pouze uchazeč, který se přihlásil také do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
 • Pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná vždy jednotnou zkoušku na této škole (i v případě, že neuspěje u talentové zkoušky).
 • Výsledek jednotných zkoušek do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou bude zpřístupněn Cermatem i školám, do jejichž oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se uchazeč přihlásil.

Specifikace jednotných zkoušek:

 • V testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie.
 • Povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny.
 • Chybné odpovědi nebudou penalizovány.
 • Střední školy budou moci zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto (únor 2023).

Zkušební předmět Český jazyk a literatura
Časový limit: 60 minut
Maximální počet bodů: 50

Zkušební předmět Matematika
Časový limit: 70 minut
Maximální počet bodů: 50

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků dosažených v jednotných zkouškách,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky (bude-li stanovena),
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.

Hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

Čtyřleté studium

 • Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných,
 • Gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných,
 • ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných.

Osmileté studium

 • Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných.

Výsledky přijímacího řízení:

 • Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna.
 • Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám nejpozději do 28. dubna.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou:

Talentová zkouška se koná:

 • od 2. ledna do 15. února – Gymnázium se sportovní přípravou,
 • od 15. ledna do 31. ledna – Konzervatoř,
 • od 2. ledna do 15. ledna – ostatní obory vzdělání.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel:

 • do 20. února – Gymnázium se sportovní přípravou,
 • do 20. ledna – ostatní obory vzdělání.

Ředitel konzervatoře nezasílá:

 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 5. února do 15. února, do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v období od 22. dubna do 30. dubna.

Další kola přijímacího řízení:

 • Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen.
 • Na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu.
 • V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky.
 • Způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy.

Zápisový lístek:

 • Nový tiskopis zápisového lístku – nad jméno a příjmení uchazeče je doplněn školní rok, pro který je zápisový lístek platný.
 • Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
 • Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 • Zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • V případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.
 • V ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy…) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek.

Informace k přijímacímu řízení:

informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz).

×