Plán akcí

Celoroční plán

Celoroční plán činnosti školní družiny pro školní rok 2019 – 2020

Činnost školní družiny se řídí vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a také Školním vzdělávacím programem. Hlavním úkolem je pedagogicky ovlivňovat čas dětí, který tráví mimo rodinu a vyučování, a podporovat u nich budování a rozvoj klíčových kompetencí. V rámci ŠVP úzce spolupracuje s třídními učiteli. Při práci s žáky se speciálními potřebami spolupracujeme se školním psychologem a speciálním pedagogem a podle pokynu ŠPZ také s žáky pracují ve všech odděleních asistenti pedagoga.

V tomto školním roce bude činnost školní družiny opět organizována v pěti samostatných odděleních, která spolu budou úzce spolupracovat.

Cílem naší práce je vést děti ke zdravému životnímu stylu, prohlubovat jejich komunikativní dovednosti, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Důraz je kladen na aktivní zapojení dětí do práce školní družiny, a to formou široké nabídky zájmových, rekreačních a odpočinkových činností. Školní družina žákům umožní využít získaných dovedností a znalostí při realizaci výstav dětských prací. Pohybové a motorické schopnosti rozvíjíme při rekreačních a sportovních činnostech a formou soutěživých a sportovních her. Prohlubování a upevňování znalostí, které děti získají při vyučování, probíhá formou didaktických her.

V neposlední řadě se družina také snaží rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti dětí. Při adaptaci žáků prvních tříd se aktivně zapojují starší žáci. Pomáhají prvňáčkům seznámit se nejen s prostředím školní družiny, ale také celé školy a školní jídelny. V rámci společných her a soutěží se snažíme u dětí posilovat pocit sounáležitosti a uplatnění v dětském kolektivu. Každé dítě by mělo v družině zažít alespoň drobné úspěchy a mít pocit potřebnosti.

Plánování činnosti družinových oddělení je samostatné, ale některé významné aktivity organizují všechna oddělení společně. V tomto školním roce to budou tyto akce:

 • Výstava dětských prací s podzimní tematikou
 • Vaření s Evou
 • Návštěva filmového představení (dle nabídky SKS)
 • Společné zdobení vánočního stromečku
 • Výstava dětských prací s vánoční a zimní tematikou
 • Vánoční besídka s kulturním programem
 • Bruslení
 • Pexesový turnaj
 • Karneval
 • Výstava dětských prací s velikonoční a jarní tematikou
 • Šipkovaná s hledáním pokladu
 • Turistický výšlap do okolí Svitav
 • Skokan roku – soutěž ve skákání přes švihadlo
 • Geologicko přírodovědná vycházka po nové naučné stezce
 • Všech pět oddělení se bude i nadále podílet na přípravě výzdoby pro Svitavskou nemocnici.

2019 - 2020

Vaření s Evou
1. 10. 2019 – 31. 10. 2019
Výstava dětských prací s podzimní tématikou
1. 10. 2019 – 31. 10. 2019
Návštěva filmového představení
1. 11. 2019 – 30. 11. 2019
×