Školní psycholog

Mgr. Monika Čuhelová

Konzultační hodiny

 • Pondělí (liché) – 10:00 – 12:00 hodin
 • Úterý – 12:00 – 15:00 hodin 
 • Středa – 08:00 – 10:00 hodin

Pracovna školního psychologa se nachází v 2. patře hlavní budovy - pracovna školního poradenského pracoviště.

Na přesný čas konzultace je třeba se domluvit vždy předem individuálně telefonicky nebo emailem. V případě potřeby je možné sjednat konzultace i mimo uvedené konzultační hodiny.

Psycholog je přítomen ve škole liché pondělí, úterý a středa od ranních do odpoledních hodin.

Jaké služby nabízí školní psycholog

Jaké služby nabízí školní psycholog

 •  diagnostikuje výchovné a výukové problémy žáků a poskytuje konzultace pro žáky, rodiče i učitele
 • je k dispozici žákům při řešení osobních, vztahových, rodinných a studijních problémů
 • pomáhá žákům, rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům při zpracování krize
 • pomáhá při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a pedagogy, usiluje o otevřenou komunikaci mezi všemi subjekty školy
 • nabízí žákům psychologické konzultace a krátkodobá i dlouhodobější psychoterapeutická sezení
 • nabízí rodičům (zákonným zástupcům) psychologické konzultace týkající se problémových rodinných témat, která negativně ovlivňují harmonický vývoj jejich dítěte
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem vytvoření příjemné atmosféry ve třídě (témata spolupráce a tolerance)
 • nabízí žákům pomoc v oblasti technik a stylů učení a technik duševní hygieny při vzdělávání (relaxační techniky)
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • spolupracuje při zápisu do prvních tříd, při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a dále i v oblasti kariérního poradenství u vyšších ročníků
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky a zprostředkovává jejich služby
 • dle zájmu pořádá besedy a semináře pro učitele i pro rodiče, tzv. psychoedukace

Jak probíhá spolupráce se školní psycholožkou

Jak probíhá spolupráce se školní psycholožkou

Psycholožka pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psycholožkou. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců.

Chci nazpět

Zpět
×