Rozvoj ZŠ Felberova – šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků.

1. Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při jejich identifikaci je možné sledovat následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání,
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost,
 • nedůslednost ve školní přípravě,
 • kázeňské přestupky,
 • nedůsledné rodičovské vedení,
 • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). Po celou dobu realizace aktivity musí být ve škole identifikováni minimálně tři žáci ohrožení školním neúspěchem.

2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo ni. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:

 • čtenářská gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • cizí jazyky,
 • inkluze.

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:

 • čtenářská gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • cizí jazyky,
 • mentoring.

5. Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

6. CLIL ve výuce na ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLILpři výuce nejazykových předmětů.

Pedagog, který vyučuje cizí jazyk (dále jen pedagog-lektor), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk (dále jen pedagog-nejazykář); toto omezení neplatí pro pedagogy 1. stupně).

Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 25 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky.

Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářempřipravípět CLILminilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru. Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.

Jeden cyklus tedy obsahuje celkem 30 hodin vzdělávání každého pedagoga-nejazykáře a sestává z 25 hodin výukových lekcí cizího jazyka a pěti hodin přípravy a reflexe CLIL minilekcí. Jako vzdělávaní se započítávají dva pedagogové-nejazykáři.

Pro lepší aplikaci CLIL do výuky se pedagogové-nejazykáři zúčastní vzdělávacího programu DVPP o minimální délce osm hodin k zapojení metody CLIL do výuky.

7. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Inkluze 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen ČG a MG), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Podmínkou je vytvoření minitýmuve spolupráci tří pedagogických pracovníků.Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem:

 • V rámci varianty a) Čtenářská gramotnost nebo b) Matematická gramotnost plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity na podporu ČG/MG v běžné výuce předmětů mimo Český jazyk a literatura/Matematika.
 • V rámci varianty e) Inkluze plánovat, realizovat a reflektovat aktivity, které naplňují principy společného vzdělávání žáků a podporují zejména žáky s potřebou podpůrných opatření.

Realizace aktivity může být naplánována i na kratší dobu, například na jedno pololetí, či dokonce čtvrtletí – podle předpokládané intenzity setkávání.

Vzdělávací cyklus v délce 10 hodin pro každého pedagoga obsahuje:

 • šest hodin společného plánování a reflexí (1 hodina = 60 minut);
 • dvě hodiny hospitací u kolegů (1 hodina = 45 minut);
 • dvě hodiny reflexe hospitovaných hodin (1 hodina = 60 minut).

Vzdělávací cyklus bude v rámci aktivity realizován dvakrát. Každý pedagog tedy absolvuje celkem 20 hodin spolupráce.

×