Šablony II. - Rozvoj ZŠ Felberova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

1. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo ni. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Podmínkou výkonu činnosti školního psychologa je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:

 • čtenářská gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • cizí jazyky,
 • osobnostně sociální rozvoj,
 • kariérové vzdělávání,
 • polytechnické vzdělávání,
 • ICT,
 • projektová výuka.

4. Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/ koučinku.

Základní škola využije službu skupinové supervize/mentoringu/ koučinku v celkovém rozsahu 20 hodin za období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, doplněnou o individuální supervizi/mentoring/koučink v celkovém rozsahu 10 hodin za období 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

5. Speciální pedagog – personální podpora ŠD/ŠK

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – speciálního pedagoga školním družinám a školním klubům, které začleňují do kolektivu minimálně tři účastníky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři účastníci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být v ŠD/ŠK identifikováni po celou dobu realizace aktivity.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby účastníků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého účastníka s potřebou podpůrných opatření.

Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících.

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z uvedených variant aktivity:

 • čtenářská gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • cizí jazyky,
 • osobnostně sociální rozvoj,
 • kariérové vzdělávání,
 • polytechnické vzdělávání,
 • ICT,
 • projektová výuka,
 • kulturní povědomí a vyjádření.

Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.

7. Projektový den v ŠD/ŠK

Cílem aktivity je rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.

Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody vzdělávání,
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti,
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání,
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků,
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jeho blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu účastníků.

×