Společenství praxe

EDUFORM

(Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí)

V rámci výzvy č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP je škola zapojena do projektu s názvem Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, EDUFORM.

Kvalita pedagogické práce učitele spočívá nejen v jeho odborně didaktickém zvládnutí vyučovaného obsahu, ale v zohlednění celé řady dalších specifik, provázejících edukační proces ve školní třídě. Cílem klíčové aktivity KA 2, Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou v rámci společenství práce, je vytvořit prostor a nabídku konkrétních aktivit, které umožní odborníkům, kteří připravují budoucí učitele a zajišťují další profesní rozvoj stávajících učitelů, spolupracovat v multidisciplinárních týmech a diskutovat vybraná pedagogicko-psychologická, speciálně pedagogická či odborně-didaktická témata.

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi učiteli na ZŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie.

V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii, speciální pedagogiku v následujícím rozsahu:

  1. Setkávání učitelů s odborníky na didaktiku předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a odborných předmětů). Tato setkání budou probíhat třikrát ročně v délce 6 hodin. Každý rok bude vždy jedno setkání v laboratoři, jedno v terénu a jedno ve třídě.
  2. Individuální konzultace učitelů s oborovými didaktiky a odborníky z VŠ formou e-mailové komunikace, sdílení informací a podle potřeby osobních konzultací na jednotlivých školách. Řešení aktuálních otázek z oborů.
  3. Setkávání učitelů k problematice mezipředmětových vazeb v rozsahu jednou ročně v délce 6 hodin.
  4. Hromadné výjezdní setkání společné pro všechny zúčastněné v projektu. Celkem tři dvoudenní setkání za dobu trvání projektu (2017, 2018 a 2019). Na setkání budou různé workshopy, pracovní skupiny, ukázkové lekce, přednášky apod.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017, předpokládané datum ukončení jeho fyzické realizace je 31. 12. 2019, celková doba trvání bude 36 měsíců.

×