Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ Svitavy, Felberova 2 ve spolupráci s MŠ Svitavy, Větrná 11 Vám nabízí možnost přihlásit se do edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

ŠKOLA HROU

Ve skupinách se hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení čtení, psaní a počítání. Pro bezproblémové zvládnutí procesu učení, čtení, psaní a počítání je třeba, aby se schopnosti, které se na tomto procesu podílejí, rozvíjely společně a v souhře.

 Jedná se především o rozvoj těchto schopností:

 * Jemná motorika a grafomotorika

Na počátku každé lekce provádíme celkové uvolnění svalů procvičením prstů. Následují rozcvičovací cviky sloužící k uvolnění ruky – obtahování předkreslených tvarů. Při této činnosti získává dítě pocit důvěry ve své schopnosti kreslit, tahy získávají na jistotě, činnost není vyčerpávající. Dalším cvičením je již napodobování určitého konkrétního grafického tvaru, který je výchozím prvkem pro psaní.

* Řeč a myšlení

Během každé lekce postupně procvičujeme motoriku mluvidel (protřepávání jazyka, vyvozování zvuků), dechová cvičení (výdrž s dechem, usměrňování dechu), artikulační obratnost (leptadla a jazykolamy), obsahovou stránku řeči (vyprávění pohádek, seznamování se s významem slov, protiklady, přirovnání, tvoření tvarů slov).

* Sluchové rozlišování

V průběhu každé lekce provádíme cvičení zaměřená na rozvoj pozornosti ke sluchovým vjemům, rozvoj sluchové paměti, sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu (rozklad slov na hlásky a jejich opětovné skládání), vnímání rytmu a melodie řeči.

* Zrakové vnímání

Během lekcí se snažíme rozvíjet zrakové vnímání směrem od globálního vnímání celku k vnímání detailů. Procvičujeme vnímání barev a tvarů, zrakové rozlišování, zrakovou analýzu a syntézu, zrakovou paměť.

* Prostorová a pravolevá orientace

Cvičení porozumění prostorovým pojmům od jednodušších až k pravo-levé orientaci, pojmy různě kombinujeme.

* Matematické představy

Zpočátku procvičujeme předmatematické představy a pojmy. Dále cvičíme určování základních geometrických tvarů, jejich třídění podle určitých pravidel. Upevňujeme spojení čísla s představou množství.

* Lekce mají danou strukturu

Každá lekce začíná rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky, pokračujeme činnostmi zaměřenými na rozvoj vnímání, řeči, prostorové orientace, početních představ.

Každou činnost vysvětlíme, seznámíme rodiče s jejím záměrem. V závěru každé lekce stručně vysvětlíme význam a cíl jednotlivých činností, jejich souvislosti se čtením, psaním a počítáním. Děti dostanou domů další cvičení, kterými upevňují navozené dovednosti.

Při všech hrách a cvičeních používáme názorné pomůcky či pracovní listy, činnosti kombinujeme a prokládáme tak, aby byla zajištěna jejich atraktivnost.

Přítomnost rodiče ve skupině je velmi důležitá a přínosná. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, sleduje praktické ukázky toho, co je třeba cvičit, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje do práce. Vytváří si reálnější náhled na jeho schopnosti, ale i na jeho limity. Má samozřejmě také možnost odborné konzultace.

Jedná se o velmi důležitý společně strávený čas rodiče a dítěte.