KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

na základě zkušeností z minulých let a na základě svých pravomocí vyhlašuji toto kritérium pro přijetí žáka do školní družiny.

Do školní družiny mohou být přijati žáci 1. stupně na základě přihlášky, řádně a pravdivě vyplněné jejich zákonnými zástupci. Přihláška je k dispozici u vychovatelky.

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny bude ředitelka školy brát v úvahu jediné kritérium, tj. věk dítěte.

Žáci budou přijímáni do vyčerpání kapacity. V případě mimořádných okolností bude žádost posuzována individuálně podle závažnosti.

Do školní družiny nebude přijat žák, jehož poplatky za ŠD nebyly v minulých letech řádně a včas placeny.

Do školní družiny nebude přijat žák, který zásadním způsobem v minulých letech porušoval vnitřní řád ŠD.

Pokud se v průběhu roku ve školní družině uvolní kapacita, mohou být uchazeči přijati dodatečně. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě kritéria pro přijetí a řádně vyplněné písemné přihlášky.

Kritérium pro přijetí dětí do školní družiny je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 v platném znění. Na docházku do ŠD není zákonný nárok.

Zápis žáků do ŠD

Ve dnech od 7. června do 11. června 2021 se uskuteční zápis žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022. Po vyplnění závazné přihlášky vám bude vedoucí vychovatelkou zasláno registrační číslo na váš email. Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout buď osobně v kanceláři školy každý den od 8:00 do 14:00 hodin, nebo je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy www.zsfelberova.svitavy.cz v sekci DRUŽINA. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte prosím do pátku 11. června, nejpozději do 15:00 hodin v kanceláři školy. Kladné rozhodnutí pod registračním číslem, bude oznámeno na webových stránkách školy a na úřední desce u hlavního vchodu do školy od pondělí 14. června 2021.