O ŠKOLE

Kde nás najdete?

Naši školu najdete na největším svitavském sídlišti v městské části Svitavy – Lány, nedaleko nově budované zóny rodinných domků Na Vějíři. Máme blízko do centra města i do přírody – za deset až patnáct minut se od nás dostanete na svitavské náměstí, ale i k rybníku nebo do lesa. Vedle školy máme dětské hřiště pro volnočasové aktivity a nedaleko se nachází nově zrekonstruovaný sportovní areál, který zahrnuje stadion, samostatné fotbalové hřiště, zimní kluziště, velké tenisové kurty, dráhy pro jízdu na in–line bruslích a několik zábavních hřišť pro vyžití menších dětí.

Jak je naše škola velká?

Jsme úplnou školou s devíti postupnými ročníky a největší základní školou ve Svitavách. Zároveň jsme v našem městě také školou nejmladší. Každý rok se u nás vzdělává kolem pěti set žáků, v jednom ročníku bývají dvě až tři paralelní třídy. Kromě svitavských dětí navštěvují naši školu i žáci z okolních obcí (např. z Hradce nad Svitavou či Kamenné Horky). Autobusové zastávky pro dojíždějící žáky jsou od školy vzdáleny cca 10 minut chůze.

Kdo jsou naši žáci?

Většina našich žáků bydlí v blízkém okolí školy, ale hlásí se k nám a v průběhu školního roku k nám každoročně přestupují i žáci, kteří svým bydlištěm patří do spádových oblastí jiných škol. Máme zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s výukou žáků jiných národností.
Rozbory přijímacích výsledků za několik posledních let ukazují, že většina našich absolventů odchází na gymnázia nebo střední odborné školy s maturitním výstupem.

Kdo jsou naši pedagogové?

S dětmi u nás pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, dvě zástupkyně ředitelky školy a pedagogičtí pracovníci, včetně vychovatelů školní družiny a asistentů pedagoga. Ve škole máme Školní poradenské pracoviště, jehož tým tvoří speciální pedagog, školní psycholog, dvě výchovné poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů. Součástí specializačních pozic ve škole je koordinátorka tvorby ŠVP, koordinátor ICT a koordinátor EVVO. Část našich pedagogů má osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí, máme u nás instruktory školního lyžování a také instruktory školního snowboardingu.
V oblasti rozvoje pedagogického sboru klademe velký důraz na další vzdělávání. Zdokonalujeme se především v inkluzivním vzdělávání, ve výuce cizích jazyků, počítačové gramotnosti, výchovném poradenství a v používání nových metod ve výuce.
Odpolední činnost ve školní družině zajišťují kvalifikované vychovatelky, z nichž tři vykonávají v dopoledních hodinách práci asistenta pedagoga na I. stupni.

Jak je naše škola vybavena?

Škola byla postavena v roce 1991, v roce 2012 prošla rekonstrukcí. Během ní získala novou fasádu, okna a vstupní dveře. Školní budova je rozdělena do několika vzájemně propojených častí, mezi něž patří hlavni budova, tělocvičny a školní jídelna. Ke škole náleží také sportovní areál, který bude výhledově rekonstruován.

Interiéry školy jsou světlé, čisté a esteticky zařízené. Na jejich vzhledu se ve velké míře podílejí sami žáci, učitelé, vychovatelé školní družiny a spolek rodičů a přátel při Základní škole Svitavy, Felberova 2. 

Hlavní budova slouží celému prvnímu i druhému stupni, zahrnuje 23 kmenových učeben, které jsou vybaveny připojením na počítačovou síť a internet, většina z nich disponuje také interaktivní tabulí. Také všechny učitelské kabinety mají k dispozici počítač s přístupem na internet. Dále zde najdeme odbornou přírodovědnou učebnu s nejmodernějším vybavením, chemickou laboratoř, dvě učebny informatiky, jednu kompletně nově zařízenou, s interaktivní tabulí a 28 žákovskými počítači, druhou zánovní s 16 žákovskými počítači, interaktivní učebnu s interaktivní tabulí a 30 iPady pro žáky, hudebnu, školní knihovnu, jejíž prostory mohou být využívány i k běžné výuce, cvičný byt pro výuku vaření, prostory pro tvorbu keramických výrobků s pecí na jejich vypalování, „divadelnu“, místnost pro výuku výtvarné výchovy a polytechnickou učebnu, která je rozdělena na dvě části, technologickou a výrobní. Najdete u nás odpočinkové a sportovní zóny, dále také třeba sklad a půjčovnu lyžařského vybavení.  Oblečení a obuv si žáci odkládají do vlastních uzamykatelných skříněk v přízemí budovy. Sociální zařízení na všech patrech prošla celkovou rekonstrukcí.

Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, které se průběžně doplňují a obnovují. Demonstrační a žákovské pomůcky jsou součástí sbírek jednotlivých kabinetů. Při výuce jsou využívány moderní výukové programy.

Kde sportujeme?

Poloha školy a její vybaveni nabízí velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití. Kromě dvou tělocvičen a malého tanečního sálu disponuje škola sportovním areálem, který tvoří atletická dráha, hřiště s trávníkem pro sportovní hry, sektor pro skok daleký a vrh koulí a tenisové hřiště. V části s tělocvičnami jsou dětem k dispozici šatny a kompletní sociální zařízení. Tyto prostory škola v odpoledních a večerních hodinách pronajímá tělovýchovné jednotě a individuálním zájemcům.

Kde se stravujeme?

Máme svou vlastní školní jídelnu kuchyň, která připravuje obědy nejen pro naše žáky, ale i pro cizí, především dospělé strávníky. V případě zájmu nabízí žákům i svačiny.

Pokrmy se připravují z kvalitních surovin a upřednostňovány jsou zdravější, ale zároveň chutné varianty stravování. O jejich kvalitě bezesporu svědčí několikanásobné výborné umístění v celorepublikové soutěži školních jídelen.
Dbáme na hygienické předpisy, před vchodem do jídelny se nacházejí umyvadla a sociální zařízení.

Pro koho je určena školní družina?

Školní družina je umístěna v přízemí hlavní budovy školy a je k dispozici pro žáky 1. – 5. ročníků (dle kapacity). Disponuje pěti věkově smíšenými odděleními a její kapacita je 150 žáků.
Pro žáky jsou připraveny herny vybavené stolními hrami, stavebnicemi i dalšími hračkami, využívat lze také ostatní prostory školy.

Co dětem nabízíme ve volném čase?

Nabízíme pestrou nabídku aktivit a podporujeme nejrůznější zájmy žáků. V současné době u nás najdete akvaristický kroužek, angličtinu pro nejmenší, tj. žáky 1. a 2. ročníku, keramický kroužek, výtvarný kroužek, sportovní kroužky, např. gymnastiku, volejbalovou přípravku, cvičení pro zdraví, cvičení pro nejmenší – Žabička, kroužek zaměřený na robotiku, praktická cvičení z českého jazyka a matematiky a další.
V odpoledních hodinách funguje pro starší žáky nízkoprahový klub Díra, kde je pro ně vždy připraven zajímavý program, různé hry a krátké výlety do okolí.

S kým škola spolupracuje?

Zákonní zástupci žáků mohou školu navštívit vždy po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době třídních schůzek. Zároveň mají možnost komunikovat s každým vyučujícím telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni denně prostřednictvím školního systému Edookit, na třídních schůzkách, prostřednictvím publikační činnosti v místním tisku a celoročně aktuálně na webových stránkách školy a na Facebooku školy. Každoročně pořádá škola Den otevřených dveří, který rodičům stávajících i budoucích žáků umožňuje navštívit prostory školy a nahlédnout do vyučovacích hodin.
Celoročně škola spolupracuje s následujícími subjekty:

 • Basketbalový, gymnastický a volejbalový oddíl TJ Svitavy
 • Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách
 • Speciálně pedagogické centrum Moravská Třebová
 • Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí
 • Speciálně pedagogické centrum Bystré
 • Středisko výchovné péče Svitavska
 • Městský úřad Svitavy
 • Středisko kulturních služeb ve Svitavách
 • Městská knihovna ve Svitavách
 • Městské muzeum a galerie ve Svitavách
 • Záchranná stanice Zelené Vendolí
 • Bonanza – nestátní nezisková organizace
 • Policie ČR
 • Středisko volného času
 • Mateřská škola Větrná a Na Zámečku