VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Jana Pazderová – tel.: 461 534 325

Konzultační hodiny:
Po – 08:00 – 08:45 hodin
Út – 15:00 – 16:00 hodin
Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

Péče o děti s vývojovými poruchami

 • spolupráce s PPP, SPC, učiteli a rodiči
 • sledování materiálů k dané tematice (školení)
 • vedení individuálních pohovorů s žáky a rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce na vypracování individuálních plánů pro integrované děti
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, vytváření odborných posudků k integraci
 • soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

Kázeňské přestupky

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • sledování udělených výchovných opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • spolupráce s PPP, SPC, MěÚ Svitavy, Policií ČR

Mgr. Věra Tláskalová – tel.: 607 551 030

Konzultační hodiny:
Po – 14:00 – 15:00 hodin
St – 7:30 – 8:30 hodin

Volba povolání

 • zjišťování profesního zájmu žáků
 • zajištění účasti žáků a rodičů na přehlídce škol
 • seznámení žáků s možností volby povolání
 • uspořádání besed o studijních a učebních předmětech
 • informování žáků o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • zajištění včasného a správného vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnocení přijímacího řízení

Pomoc nadaným a talentovaným žákům

 • umožnění zapojení žáků do soutěží (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledování rozvoje těchto žáků v rámci vyučováni i mimo něj