VNITŘNÍ ŘÁD

 

Vnitřní řád školní družiny

Č. j.: ZŠF/650/2019
Vypracovala: Mgr. Jana Pazderová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, § 30, vydávám Vnitřní řád školní družiny Základní školy Svitavy, Felberova 2.
Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny. Pravidelně se střídají klidné a pohybově náročnější činnosti, práce a odpočinek a činnosti organizované a spontánní. Režim školní družiny musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům žáků a respektoval jejich věkové zvláštnosti.
Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a formou didaktických her probíhá příprava na vyučování.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení
II. Provoz a vnitřní režim školského zařízení.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
IV. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků.
V. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v ŠD

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

A. Práva a povinnosti žáků:

1. Práva žáků

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb. mají žáci následující práva:
a) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
c) Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, respektování své jedinečnosti.
d) Jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností ŠD.
e) Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.
f) Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
g) Na svobodu ve výběru kamarádů.
h) Na svobodu pohybu v prostorách ŠD, využívat materiální vybavení ŠD.
i) Na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny.
j) Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.
k) Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj.
l) Požádat o pomoc či radu vychovatelky, jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.

2. Povinnosti žáků

a) Řádně docházet do ŠD.
b) Účastnit se aktivit ŠD.
c) Dodržovat vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
d) Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD vydaných v souladu s právními předpisy a Vnitřním řádem ŠD.
e) Vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.
f) Nepoškozovat majetek školy, ŠD a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit
g) Neprodleně hlásit vychovatelce ŠD ztráty věcí.
h) Nalezené věci v průběhu ŠD předá nálezce ihned vychovatelce.

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

1. Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci žáků mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ve ŠD prostřednictvím zápisníku do ŠD nebo osobních konzultací s vychovatelkou ŠD
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
c) požádat o uvolnění žáka ze ŠD podle pravidel tohoto řádu prostřednictvím zápisníku do ŠD

2. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD, nebyl infikován, nemocen nebo intoxikován
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ve ŠD
c) informovat písemně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání ve ŠD
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve ŠD v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem ŠD v zápisníku do ŠD
e) rodiče přihlášeného dítěte sdělí písemně na zápisním lístku údaje o odchodu dítěte ze ŠD. Změnu způsobu odchodu dítěte ze ŠD musí rodiče oznámit písemně.

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka a bude o něm proveden písemný zápis.

C. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky ŠD

a) Pedagogičtí pracovníci ŠD vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření.
b) Všichni pedagogičtí pracovníci ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím či využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
c) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní Matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
d) Vyzve-li ředitel školy nebo pedagogický pracovník ŠD zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka ve ŠD, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
e) Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy pozdravem „Dobrý den“. Pracovníky školy oslovují paní ředitelko, paní učitelko, pane učiteli, paní vychovatelko, paní uklízečko apod. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
f) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem
č. 561/2005 Sb. (§31 odst. 3).
g) Zaměstnanci školy mají povinnost ve smyslu evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje, osobní údaje, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. Informace týkající se GDPR jsou uveřejněny na úřední desce na webu školy www.zsfelberova.svitavy.cz.

II. Provoz a vnitřní režim školského zařízení.

a) O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
b) Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka školy a řídí se platnou směrnicí O výběru příspěvku na provoz školní družiny.
c) Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. V provozu je od 6:00 do 16:30 hodin v místnostech ŠD v přízemí a v 1. patře školy. V době od 13:30 do 15:00 hodin probíhá činnost také v jiných prostorách školy, případně i mimo školní budovu.
d) Rámcový režim dne ŠD:

• 6:00 – 7:40 příchody žáků, odpočinkové činnosti
• 11:40 (12:35) – 13:30 příchod z vyučování, oběd, hygiena, odpočinková činnost
• 13:30 – 15:00 rekreační a zájmové činnosti, vycházka, pobyt venku, odchody žáků
• 15:00 – 16:30 individuální odpočinkové činnosti, didaktické hry, odchody žáků

e) Žáky školní družiny předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.
f) Ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze školní družiny samo v určenou hodinu.
g) Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.
h) Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit prostřednictvím zápisníku do ŠD.
i) Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost v zápisníku do ŠD, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
j) Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky SVČ aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do školní družiny nenese vychovatelka zodpovědnost.
k) Do školní družiny se žáci 2. a 3. třídy přihlašují písemně při zápisu do školní družiny. Žáci 1. třídy se přihlašují na informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.
l) Žáci školní družiny se řídí pravidly vnitřního řádu ŠD a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
m) Během pobytu školní družiny venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v budově školy.
n) Školní družina pravidelně využívá i jiné prostory školy (knihovnu, tělocvičnu, učebnu Hv, cvičný byt, školní sportovní areál). Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
o) Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti školní družiny zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).
p) Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny při zápisu do školní družiny. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou školní družinu kdykoliv navštívit a jsou zváni na významnější akce školní družiny.
q) Do školní družiny se zapisuje do 150 žáků školy, zejména 1. – 3. třídy. Maximální počet žáků v jednom oddělení ŠD je 30.
r) Do školní družiny nosí žáci pouze věci nezbytně potřebné, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, svěřují je do úschovy vychovatelce.
s) Informace o činnosti ŠD budou průběžně uveřejňovány na webu školy www.zsfelberova.svitavy.cz.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

1. Hygiena a bezpečnost práce, úrazy

a) Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC.
b) Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
c) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu v ŠD, jsou žáci povinni hlásit ihned vychovatelce, asistentce nebo někomu z vyučujících.
d) Poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka ŠD, která žáky seznámí zejména:
• Vnitřním řádem ŠD
• se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích
• s postupem při úrazech
• s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru
e) Odchody žáků ze školní družiny:

Žáci odcházejí ze ŠD na základě:

• Zápisního lístku do ŠD (pravidelné odchody).

• Jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů.

Časy odchodů žáků:

• Po ukončení vyučování do 13:30 hodin kdykoli.

• Od 15:00 do 16:30 hodin kdykoli.

f) Při výuce ŠD v tělocvičně, cvičném bytě, hudebně, knihovně zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Vychovatelka ŠD je povinna s nimi žáky seznámit při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do přehledu v třídní knize ŠD.
g) Dále je nutné poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (vycházky, výlety, divadelní a filmová představení, bruslení atd.). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
h) Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů.
i) Škola zajistí v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č.64/2005 Sb. zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

2. Ochrana před rizikovým chováním

a) Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné podchycení ohrožených žáků.
b) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.
c) Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
d) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
e) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je také vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků.

1. Chování dětí při zacházení s majetkem ŠD v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte ve ŠD zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem ŠD při jejich pobytu ve ŠD

Po dobu pobytu v prostorách školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

3. Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

VI. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v ŠD

Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka daného oddělení na základě vyplněného zápisního lístku nebo oznámení o odhlášení dítěte ze ŠD zákonným zástupcem žáka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka.
2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 31. 8. 2019.
5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami dne 1. 9. 2019, tato skutečnost je zaznamenána v třídních knihách.
6. Zákonní zástupci žáků byli písemně informováni o vydání vnitřního řádu a je pro ně zpřístupněn v přízemí budovy školy a na webových stránkách školy.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy