ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Od 1. září 2016 zahajuje na Základní škole Svitavy, Felberova 2, svoji činnost Školní poradenské pracoviště, které bude poskytovat bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Věra Tláskalová – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Jana Pazderová – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Kembitzká – školní metodik prevence
 • Mgr. Hana Preclíková – školní speciální pedagog
 • Mgr. Monika Čuhelová – školní psycholog

Hlavní cíle

 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti,
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky,
 • zlepšení sociálního klimatu školy,
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti,
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními,
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.