VOLEBNÍ ŘÁD

Volební řád pro volby členů školské rady

 Čl. 1

Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle zvláštního právního předpisu 1) v základních školách (dále jen „škola“) zřizovaných městem Svitavy podle zvláštního předpisu 2) (dále jen „zřizovatel“).

Čl. 2

Složení školské rady

(1)  Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel školy.

(2)  Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z osob způsobilých k právním úkonům.

(3)  Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci z osob způsobilých k právním úkonům.

(4)  Počet členů školské rady je dán zřizovací listinou školské rady konkrétní školy.

Čl. 3

Postup volby členů školské rady 

(1)  Uskutečnění voleb členů školské rady podle článku 2 odst. (2) a (3) tohoto volebního řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy.

(2)  Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo pracovníci školy, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu 1) oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

(3)  Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

(4)  Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby, a to formou oznámení, které se zveřejňuje průkazným způsobem, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, místo konání voleb a seznam kandidátů. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

(5)  Volby členů školské rady podle článku 2 odst. (2) a (3) tohoto volebního řádu probíhá jednokolovým systémem.

(6)  Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2 odst.(2) tohoto volebního řádu stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(7)  Doplňující volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

(8)  Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a ten následně zřizovateli.

(9)  Po skončení voleb seznámí ředitel školy všechny členy školské rady se zřízením školské rady a jejich jmenováním či zvolením.

Čl. 4

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

(1)  Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu 1) všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2)  Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

(3)  Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Čl. 5

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

      (1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu 1) pedagogičtí pracovníci školy, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují.

(3) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Čl. 6

Účinnost

Volební řád byl schválen usnesením Rady města Svitavy dne 3. 10. 2005 a nabývá účinnosti dnem 10. 10. 2005.

____________________________________________________________________

1) § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2) § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)