NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

Nízkoprahový klub Díra na ZŠ Felberova je veden pod nestátní neziskovou organizací BONANZA. Poskytuje dětem a mladým lidem ze Svitav a okolí podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v obtížných životních situacích a bezpečný prostor pro trávení volného času.

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 8–20 let ze Svitav a okolí, které zažívají nebo mohou zažívat nepříznivé životní situace, například:
* V rodině (rozpad rodiny, alkoholismus rodičů, nedostatek finančních prostředků k zajištění rodiny, nezájem rodičů o dítě a jiné).
* Ve škole a v práci (záškoláctví, problémy s učením, nezaměstnanost a jiné).
* Ve vztazích (šikana, problémy s respektováním ostatních, konfliktní vztahy mezi vrstevníky a jiné).
* Ve společnosti (trestná činnost, požívání alkoholu a jiných návykových látek, předčasné sexuální zkušenosti a jiné).

Základní cíle:
* Poskytovat klientům individuální podporu tak, aby se dokázali vyrovnat s obtížnými životními událostmi, aby se naučili tyto situace řešit vlastními silami a prostředky.
* Zvyšovat sociální a komunikační schopnosti a dovednosti klientů.
* Podporovat klienty v sociálním začlenění mezi vrstevníky a ve využívání běžně dostupných služeb.
* Zprostředkovat informace, které cílová skupina vyhledává nebo které by mohla využít při zvládání obtížných životních situací.
* Vést klienty k smysluplnému trávení volného času a motivovat je k samostatnému vyhledávání běžných volnočasových aktivit.

Realizované činnosti v rámci služby:
Nízkoprahový klub Díra je službou sociální prevence, pracovníci poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a ve shodě s Pojmoslovím NZDM České asociace streetwork.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podle vyhlášky č. 505/2006 §27 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Principy služby:
Nízkoprahový klub Díra realizuje své služby tak, aby byl cílové skupině umožněn přístup k využívání nabízených služeb v maximálně dostupné míře, s co nejmenšími časovými, psychologickými, prostorovými a finančními bariérami.
Základním principem všech poskytovaných služeb Nízkoprahového klubu Díra je princip nízkoprahovosti, který funguje na těchto hodnotách:

  • Bezplatnost
  • Dobrovolnost
  • Anonymita
  • Rovnost
  • Respekt
  • Dostupnost
  • Bezpečí
  • Informovanost
  • Profesionalita
  • Spoluúčast, samostatnost, aktivita