TŘETÍ ŠABLONY Z FELBERKY

logo_esf_eu_msmt_opvk

Naše škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0808 pod názvem Třetí šablony z Felberky. Sami jsme zpracovali projektovou žádost a po jejím schválení byla realizace projektu zahájena 1. 9. 2015. Jeho celková délka je 4 měsíce, ukončen bude k 31. 12. 2015.

Hlavním cílem projektu je naplnění tří klíčových aktivit, které povedou ke zkvalitnění výuky, ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení jejich studijních výsledků a zároveň také k prohloubení znalostí vyučujících pracovních činností a cizích jazyků.

Cílem klíčové aktivity 01, Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, je rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků a jejich následného vyhodnocení. Vytvářeny budou takové typy výrobků, které budou žáci schopni vytvořit během doby trvání projektu. V rámci projektu bude podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků. Prostřednictvím této klíčové aktivity bude navíc dovybavena školní dílna.

Podstatou realizace klíčové aktivity 02, Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy, je vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří budou následně aplikovat získané zkušenosti ve výuce.

Klíčová aktivita 03, Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce formou blended learningu (osvojování cizího jazyka na základě posloupnosti jednotlivých fází, tj. poslechu, mluvení, čtení, psaní), využívá kombinovaný interaktivní výukový systém, který umožňuje individualizované vzdělávání učitelů, při zohledňování jejich aktuální úrovně jazykových znalostí a dovedností. Kombinovaná forma výuky bude podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.