VÝCHOVA KE ZDRAVÍ


ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ V RÁMCI PŘEDMĚTU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ S MEZIPŘEDMĚTOVOU VAZBOU

(Zkrácený název projektu: Výchova ke zdraví)

Obsahem projektu je zabezpečení komplexního pojetí vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, který vychází ze ŠVP a naplňuje jej. Jeho uskutečnění bylo důležité pro zkvalitnění životního stylu a rozvoj pozitivního sociálního chování nejen ve škole, ale i v rodinách žáků a jejich prostřednictvím v celé komunitě.

ZŠ Felberova je školou sídlištní, kde se nachází specifická, svým způsobem ohraničená komunita, v rámci níž žije řada sociálně znevýhodněných rodin a kde hrozí zvýšené riziko působení negativních vlivů vycházejících z prostředí. Projekt přispěl k zajištění základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, kde hraje jednu z nejdůležitějších rolí prevence sociálních deviací.

Projekt se soustředil na rovinu zdravotní, psychickou i sociální. Jeho cílem bylo upevnit dovednosti žáků v oblasti výchovy ke zdraví a vést je k dodržování zdravého životního stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování ve škole i v jejich rodinách. Kromě toho měl pozitivní dopad také na udržitelný rozvoj, protože v jeho rámci byla rozšířena vzdělávací témata i pro předměty nasměrované do environmentální oblasti.

Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření metodického materiálu pro implementaci ŠVP do oblasti předmětu výchova ke zdraví, který reflektoval potřebu školy začlenit tento předmět do výuky. Projekt realizovala ZŠ Felberova ve spolupráci s partnery, kterými byly Město Svitavy, Policie ČR, obvodní oddělení Svitavy, Svitavská nemocnice, a. s. a Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy.

Vzdělávací program byl zařazen do výuky v 1. až 9. ročníku napříč předměty a byli do něj zapojeni všichni žáci a pedagogičtí pracovníci školy. Jednotlivé aktivity se orientovaly zejména na konativní metody, byly proloženy ukázkami spojenými s nácvikem činností a doplněny praktickými příklady od odborníků v daných oblastech a od osob, které související životní situace sami prožili.

Projekt poskytl rovné příležitosti. Primární cílovou skupinou byli žáci 1. a 2. stupně ZŠ Felberova. Nebyla uplatňována žádná omezení pro účast, do projektu byli postupně zapojeni všichni žáci bez rozdílu. Upevněním základních návyků zdravého životního stylu získali mimo jiné dobrý základ pro praktický život a sociální uvědomění. Díky tomu by se měli v budoucnu dokázat lépe vyrovnávat s negativními společenskými vlivy, naučit se vyhledat odbornou pomoc a umět reagovat na krizové životní situace. Následně se tím zlepší jejich společenské uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Z projektu byli financováni odborní lektoři, kteří docházeli do vyučovacích hodin a rozvíjeli probíraná témata v oblastech týkajících se relaxačních metod, zdravého životního stylu (např. návštěva diabetologa a praktického lékaře), prevence narkomanie, alkoholismu a úrazů atd.

Pro žáky šestých ročníků byl připraven adaptační pobyt v přírodě, který probíhá i nyní, vždy na začátku školního roku. Jedná se o součást vyučovacího předmětu člověk a zdraví. Výuka probíhá formou zážitkové pedagogiky – žáci se učí venku a prostřednictvím projektové výuky a prací s přírodními materiály jsou vedeni k pochopení zákonitostí soužití člověka s přírodou.

Další cílovou skupinou byli pedagogové ZŠ Felberova, kteří si mohli zvolit, v jaké oblasti budou proškoleni. Proškolení zahrnovalo zdravý životní styl (vedl Mgr. Vít Chaloupka), sexuální výchovu a výchovu k partnerství (vedli MUDr. Radim Uzel, CSc. a Mgr. Zuzana Prouzová, ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu), muzikoterapii (vedl PaedDr. Lubomír Holzer), jógu (vedla ing. Jana Smažíková) a první pomoc (ČČK Ústí nad Orlicí). Významnou motivací pro účast v projektu tak byla možnost získat odborné znalostí nejen v oblasti nových výukových metod a dále možnost rozšíření kvalifikace, což posiluje uplatnitelnost pedagogů na trhu práce v daném oboru.

Projekt počítal s financováním moderního vybavení potřebného k jeho realizaci – byly zakoupeny nové pomůcky do výuky, např. interaktivní tabule, elektronická resuscitační figurína a další.

Výstupy klíčových aktivit byly prezentovány v nově vytvořených metodikách a na závěrečné konferenci, která proběhla v červnu 2012. V současné době, až do roku 2017, jsme ve fázi udržitelnosti projektu.

METODICKÁ PŘÍRUČKA