ŠABLONY Z FELBERKY

logo_esf_eu_msmt_opvk

Naše škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2125 pod názvem Šablony z Felberky.
Sami jsme zpracovali projektovou žádost a po jejím schválení byla realizace projektu  zahájena 1. 9. 2011. Jeho celková délka je 30 měsíců, ukončen byl tedy k 28. 2. 2014.

Hlavním cílem projektu byla inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Podporovány byly takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení jejich studijních výsledků.

Realizace klíčové aktivity zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro jednotlivé vyučované předměty učiteli školy dle učebního plánu. V našem případě se jednalo o vytvoření 1 548 DUMů. Dále škola zajistila jejich pilotáž, ověření a sdílení.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu byly souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické využití digitálních učebních materiálů při výuce.

Tomu všemu odpovídalo i využití finančních prostředků. Proběhla kompletní rekonstrukce počítačové učebny a bylo nově nastaveno serverové řešení, které odpovídá moderním trendům.

V další etapě byly třídy vybavovány interaktivní technikou, byly doplňovány klasické dataprojektory, tabule a pomůcky do kabinetů. Tím se podařilo dosáhnout stanoveného cíle – interaktivní tabule ve všech prvních a druhých třídách, ve třetích až pátých třídách minimálně v jedné třídě v ročníku a ve všech odborných pracovnách na škole.

Další aktivitou byla proškolení pedagogů zaměřená na jejich odborný růst. Na škole proběhla tři školení pro celý pedagogický sbor, dalších se vyučující zúčastňovali individuálně dle svých potřeb či odborného zaměření.

Povinností školy je také zveřejnit a zpřístupnit vytvořené digitální učební materiály jiným zájemcům. V tabulkách uvedených u tohoto textu jsou jednotlivé digitální učební materiály rozdělené podle předmětů. Pokud někdo bude mít o některý digitální učební materiál zájem, je možné jej získat na adrese skola@zsfelberova.svitavy.cz.